Προσωπικά δεδομένα

Σας ενημερώνουμε ότι το ξενοδοχείο Lotus Hotel Apartments συμμορφώνεται στο πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θέτει ο νέος Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α. Το ξενοδοχείο μας δεν συλλεγεί προσωπικά σας δεδομένα εκτός και αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

Το ξενοδοχείο μας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συμπλήρωση του βιβλίου πόρτας η οποία είναι υποχρεωτική βάσει νόμου και τα χρησιμοποιεί μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία την υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Το Lotus Hotel Apartments εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κτλ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση αλλά δύναται να σας αποστείλει ενημερωτικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.